POTACTASOL 4 MG עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
עלון לרופא מעודכן 03/2015
הודעה על עדכון עלונים 03/2015