ILARIS 150 MG/ML עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
הודעה על עדכון עלונים 02/2011
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 01/2015
עלון לרופא מעודכן 01/2017
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 01/2017
הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות 02/2019
הודעה על הפסקת שיווק לצמיתות 03/2019