AFINITOR 5 MG עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 04/2012
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 03/2015
הודעה על עדכון עלונים 04/2016
עלון לרופא מעודכן 03/2017
עלון לצרכן מעודכן 03/2017
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 03/2017
הודעה על עדכון עלונים 04/2020
הודעה על עדכון עלונים 10/2020