ACLASTA ® עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
עלון לרופא מעודכן 11/2011
הודעה על עדכון עלונים 06/2014
הודעה על עדכון עלונים 12/2016
הודעה על עדכון עלונים 01/2021