LANTUS 100 UNITS/ML עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
עלון לצרכן מעודכן 10/2011
מכתב לצוות הרפואי 10/2011
עלון לרופא מעודכן 10/2011
עלון לצרכן מעודכן 10/2011
עלון לרופא מעודכן 03/2012
הודעה על עדכון עלונים 03/2012
הודעה על עדכון עלונים 05/2014
עלון לצרכן מעודכן 05/2014
הודעה על עדכון עלונים 05/2014