PLAQUENIL עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
עלון לרופא מעודכן 04/2014
עלון לצרכן מעודכן 04/2014
הודעה על עדכון עלונים 04/2014
עלון לצרכן מעודכן 06/2014
הודעה על עדכון עלונים 06/2014