AIMOVIG 70 MG עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
הודעה על תכשיר חדש 01/2020
הודעה על עדכון עלונים 03/2020
הודעה על עדכון עלונים 11/2020