PLAVIX 75 MG עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
הודעה על עדכון עלונים 05/2014
הודעה על עדכון עלונים 04/2015