MEKINIST 0.5 MG עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
הודעה על עדכון עלונים 01/2017
עלון לרופא מעודכן 12/2017
עלון לצרכן מעודכן 12/2017
הודעה על עדכון עלונים 12/2017
מידע מיוחד מבעל הרישום 12/2018
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 03/2019
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 01/2020