TAFINLAR 75 MG עדכוני רישום עבור
סוג העדכון וקישור תאריך העדכון
עלון לצרכן מעודכן 12/2017
עלון לרופא מעודכן 12/2017
הודעה על עדכון עלונים 12/2017
הודעה על עדכון עלונים 04/2018
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 03/2019
הודעה על תוספת התוויה ועדכון עלונים 01/2020